CÁCH TẠO THƯ VIỆN TRONG C

     

Khi thao tác làm việc với C, nếu như có một số trong những hàm nào đó bạn liên tục sử dụng và không muốn viết đi viết lại nhiều lần, hãy tạo thành một file thư viện chứa những hàm đó. Bài viết này để giúp bạn làm điều đó!

During work with C, if you have some function often use và don’t want write multiple times, you just create a tệp tin library contain functions. This post will help you bởi vì it.

Bạn đang xem: Cách tạo thư viện trong c

Nội dung – Table of contentTạo file thư viện – Create library fileDùng tủ sách tự tạo nên – Using self library

Tạo file thư viện – Create library file

Để tạo ra file thư viện, chúng ta làm không khác gì với vấn đề bạn viết code bình thường. Các bạn tạo file với đuôi là .h và viết những hàm bạn muốn vào. Ví dụ để tạo thành thư viện mylibrary.h chứa các hàm tính giai thừa factorial, hàm hoán vị swap, hàm thu xếp nhanh quicksort.

To create the library file, you make same the code normal. You create file type .h contain functions. Example create library mylibrary.h contain funtions factorial, swap & quicksort.

long factorial(int n) { int i; long result = 1; for (i = 2; i key) j--; if(i

Dùng tủ sách tự chế tác – Using self library

Bây giờ họ chỉ vấn đề dùng tủ sách đó. Việc dùng cũng cần phải lưu ý, bao gồm 2 bí quyết dùng.Cách 1: nếu như bạn để thư viện vừa chế tạo ra cùng thư mục với những file code không giống thì trong lời hotline thư viện vẫn là #include “mylibrary.h”. Trong trường vừa lòng này mỗi khi bạn dùng thư viện bạn cần copy tệp tin này cùng những file code.

Xem thêm: Thực Trạng Rác Thải Nhựa Ở Việt Nam, Giải Pháp Tất Yếu Trung Hòa Nhựa

Cách 2: nếu bạn không ý muốn rắc rối như phương pháp 1, hãy copy file vừa tạo ra vào /usr/include cùng với Linux, trên windows thì copy vào thư mục chứa những thư viện, đối với dev-C là sinh sống C:Program FilesDev-CppMinGW32include. Lúc này chúng ta dùng như số đông thư viện khác bằng cách #include .

Ở tệp tin minh họa sau đây mình để thuộc thư mục.

Now we just use library. There are two ways lớn use:

Case 1: You create library in same forder with code file, You hotline it by #include “mylibrary.h”. In case, every time you use it, you have khổng lồ copy it into the same forder with code file.

Case 2: If you don’t want trouble same case 1, you can copy library file into /usr/include with Linux, on windows you copy into forder contain libraries, with dev-C, it is C:Program FilesDev-CppMinGW32include. Và you just use it same libraries by #include .

Xem thêm: Tóm Tắt Tác Phẩm Tắt Đèn Ngắn Gọn Nhất, Tóm Tắt Tác Phẩm Tắt Đèn

In code below, I put them in same forder.

#include #include "mylibrary.h" int main (int argc, char *argv<>){ printf("5! = %ld ", factorial(5)); int i, arr<> = 40, 10, 100, 90, 20, 25 ; quickSort(arr, 0, 5); printf("after sort, array is: "); for (i=0; i

*